Agro Food Park

AGRO FOOD PARK
– udviklingsplan

Landbrug & Fødevarer gennemførte i 2015 et parallelopdrag om en udviklings- og visionsplan for Agro Food Park i den vestlige del af Aarhus. Resultatet fra konkurrencen er herefter viderebearbejdet til en visions- og udviklingsplan for Agro Food Park.

Agro Food Park ligger på kanten mellem byen og det åbne land, og målet med visions- og udviklingsplanen er at vise, hvordan udviklingen af Agro Food Park kan bidrage til at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig ressourceudnyttelse, der både tilgodeser udviklingen af området som vidensklynge samtidig med, at naturressourcerne beskyttes og styrkes, og rekreative muligheder udvikles til gavn for både Agro Food Parks beboere og besøgende.

Målet er at skabe et styringsredskab, der omsætter Agro Food Parks overordnede vision til en fysisk virkelighed, hvor parkens unikke identitet omsættes til et bymiljø, der skaber grundlag for synergier mellem eksisterende og nye virksomheder og vidensinstitutioner, mellem Agro Food Park og den omkringliggende by og landskab, og som samtidig positionerer Agro Food Park internationalt. Udviklingsplanen er et styringsredskab, der understøtter og stimulerer Agro Food Park som et økosystem – et dynamisk videns- og værdifællesskab og det førende innovations- og vækstcenter for fødevareklyngen i Danmark.

Redskabet skal samtidig sikre optimale rammer for den videre udvikling for dermed at øge værdien af de væsentlige investeringer, der foretages i området nu og i fremtiden. Samlet set skal det sikre Agro Food Park grundlaget for at udarbejde et visionsbåret styringsredskab, der understøtter og sikrer væksten og samspilskraften mellem Agro Food Parks virksomheder og vidensinstitutioner med konkrete anvisninger til helhedsplan, byrum, bygninger og landskab.

ROLLE
CFBOs partner Rasmus Cassøe varetager rollen som proces- og projektleder på Bascons rådgiverhold, og bistår således Agro Food Park med at realisere planerne for områdets udvikling.

PROJEKTDATA
KUNDE: Landbrug&Fødevarer (Agro Food Park)
SAMARBEJDSPARTER: GXN, Schønherr, Bascon
PROJEKTWEB: www.agrofoodpark.dk