Brande Syd

BRANDE SYD
– udviklingsplan

CFBO har for Ikast-Brande Kommune udarbejdet en udviklingsplan for Brande Syd – et ca. 250 ha stort nyt boligområde syd for Brande By. Området udvikles som en naturbydel, der med afsæt i at løse områdets udfordringer med regn- og grundvand gennem naturlige og integrerede løsninger. Planen løser ikke bare udfordringer i den nye bydel, men bidrager til at løse udfordringer i Brande By, samtidig med at byen og den nye bydels rekreative og udfoldelsesmæssige muligheder foldes ud. Målet med udviklingsplanen er at skabe et langsigtet og strategisk styrings- og planlægningsredskab for Ikast-Brande Kommune i udviklingen af området, samt grundlag for en byggeretsgivende lokalplan for planens første etape.

Målet er at videreudvikle Brande som en attraktiv boligby, der med afsæt i de helt særlige naturkvaliteter i Brande Syd, søger at skabe nye og attraktive bosætningsmuligheder for bl.a. at tiltrække nogle af de mange pendlere der dagligt trækkes til af byens mange virksomheder. Naturbydelen Brande Syd bygger på et særligt samspil mellem natur og by og planen rummer flere alternativer til den typiske parcelhusudlægning og giver mulighed for at bo helt tæt på naturen, fællesskabet og rekreative bevægelsesruter.

Planen tager afsæt i og forstærker områdets mange forskellige naturtyper, og lader den særegne natur præge hver boligklynge og skabe diversitet i området. I Brande Syd er naturen en nøgle til at løse de stedsbunde udfordringer og udnytte dets potentialer. Sammenhængende naturområder friholdes for bebyggelse for at sikre værdifulde rekreative områder, arealer til opsamling af regnvand og spredningsveje for dyr og planter.

ROLLE
CFBO udarbejder udviklingsplanen for Ikast-Brande Kommune, som bunder i en langvarig inddragelsesproces med såvel byråd som borgere og interessenter. Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med Envidan, som teknisk rådgiver indenfor vandhåndtering og natur.