Varde Kommunes landområder

Strategiplanen er udviklet med økonomisk støtte fra kampagnen ”På Forkant”. Kampagnen er igangsat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen med formålet at styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne udenfor de større byer.

Det er Varde Kommunes mål, at strategiplanen skal bidrage til at vise, hvordan der kan skabes og opretholdes positiv befolkningsudvikling i kommunens landområder. Med afsæt i Outrup-Henne-området som eksempel, beskriver strategiplanen en bredspektret indsats for et samarbejde mellem Varde Kommune, ProVarde, borgere, turisme- og landbrugserhverv om at øge bosætningen i kommunens landområder.

Der peges særligt på fire potentialer, som gennem strategiske indsatser for samarbejde mellem kommunen og lokale aktører kan øge bosætningen frem mod 2030:

Styrke den naturaktive infrastruktur gennem fysiske og oplevelsesmæssige koblinger mellem kysten, byer, som ligger i baglandet for kysten og det åbne land. Styrke værdikæder og netværk mellem turisme- og landbrugserhverv og dyrke produktionen af kvalitetsfødevarer som en attraktion for på den måde at øge indtjeningsgrundlaget og understøtte bosætningsmulighederne. Styrke mulighederne for at integrere den bynære natur bedre i byerne på landet og skabe bedre muligheder for attraktive, naturnære boliger. Og endelig at understøtte at arbejdsimmigranter fra især Østeuropa bosætter sig permanent, stifter familie og integreres i fællesskaber i byerne i Varde Kommunes
landområder.

ROLLE
CFBO er projektleder på Bascons rådgiverhold og tovholder for det brede rådgiverteams samarbejde med Varde Kommune og lokale interessenter om udvikling af strategiplanen.

PROJEKTDATA
KUNDE: Varde Kommune, Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen
SAMARBEJDSPARTNERE: Bascon, Urland, Johanne Bugge, Nee Rentz-Petersen, Pia Heike Johansen
PROJEKTWEB: www.paaforkant.dk